INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle §1811 odst.2 OZ

 

Prodejce služeb:

Karolína Kostroňová, IČ: 03713512
Slavkovice 93, 53803 Vyžice
Karolina.kostronova@premlife.eu
Není plátce DPH
Číslo bankovního učtu: 1634548021/3030

 

Předmětem obchodního vztahu

Předmětem prodeje jsou online life-stylové programy a konzultace.
Veškeré smluvní vztahy s Vámi uzavíráme v souladu s Právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně
neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně
spotřebitele v platném znění.


Nákup těchto služeb se provádí prostřednictvím aplikace webového rozhraní www.zdravarodina.ltd.
Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy webových stránek, zpracováváme v souladu se
Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů – blíže čl.10 OP, v případě nesouhlasu opusťte stránky a
kontaktujte mě na karolina.kostronova@premlife.eu


Prodej vzniká výhradně v aplikaci webového rozhraní.


Obchodní vztah vniká při odsouhlasení checkboxu (akceptačního tlačítka) nákupu v aplikaci webového
rozhraní, tím se automaticky generuje faktura s obchodními údaji a je zaslána na Vámi zadaný e-mail se
splatností 7 dní, a také vzniká 14 denní zákonná lhůta pro odstoupení z obchodního vztahu. Odstoupit
z obchodního vztahu nelze v případě již poskytnutého digitálního obsahu.


Platba v hotovosti není možná, platba kryptoměnou není možná.


Prodejce služeb je oprávněn kdykoliv změnit obchodní podmínky.


Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na email prodejce s
prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.
Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s
odstoupením od smlouvy. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produkt.
Stornování / zrušení / odhlášení zakoupené služby zašlete volnou formou na email prodejce. Při zrušení
objednávky je nutné uvést Vaše jméno, email a číslo variabilního symbolu objednávky.
Peníze Vám budou vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny do 30 dní.
Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává včetně jejich náplně, podléhají právní
ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je
zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě
licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského
díla způsobí.


Všechny poskytované služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti zdravého životního stylu s
čímž souvisí pohyb, prevence a strava. Informace jsou pouze návody a inspirací. Prodejce služeb není
jakkoliv odpovědný za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a
stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za
své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme
ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních
znalostí, zdravotního stavu apod.


Rádi bychom Vás upozornili na fakt, že v průběhu on-line programů můžete být vystaveni fyzickému,
psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná
cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv. Účast v on-line programech osobního rozvoje je určena zdravým
svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
Rádi bychom Vás upozornili, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální
konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči.
Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze
vyjádřením názoru k dané problematice